Podziemne Wydawnictwo ,,Kwadrat" - Toruń
Serwis Internetowy Solidarności  
str. gł. 

Instytut Politologii UMK

zaprosił na

SESJĘ NAUKOWĄ Z OKAZJI CZTERDZIESTEJ ROCZNICY WYDARZEŃ MARCA 1968

Sesja odbyła się w dniu 10 marca 2008 r. w Collegium Minus UMK („harmonijka"). 

W programie:

I. Referaty:

1. Roman Bäcker, Marzec 1968 jako przykład konfliktu politycznego w systemie totalitarnym.

2. Wojciech Polak, Wydarzenia Marca 1968 w Toruniu.

3. Jan Wyrowiński, Wspomnienia z wydarzeń Marca 1968 r. w Trójmieście.

4. Wojciech Grochowski, Wspomnienia z wydarzeń Marca 1968 r. w Toruniu.

II. Dyskusja
 


Wojciech Polak (Instytut Politologii UMK)

Wydarzenia marca 1968 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Brutalne rozpędzanie demonstracji studenckich w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i innych miastach, trwające na uczelniach akcje strajkowe – wszystko to wywarło wielkie wrażenie w Toruniu. Zajęcia praktycznie zamarły.  Wśród studentów uformowali się spontanicznie przywódcy ze Stanisławem Sternińskim (w źródłach występuje często pod nazwiskiem: Jan Sternicki) i Władysławem Zagałą na czele. Pojawiły się plakaty i ulotki solidaryzujące się z prześladowanymi studentami warszawskimi.

    Pierwszy wiec na UMK miał miejsce 12 III 1968 r. w Domu Studenckim nr 3. Podczas przeszło dwugodzinnej dyskusji komentowano na nim m. in. wydarzenia warszawskie i kłamliwe informacje na ich temat zamieszczane w prasie oficjalnej.

Dnia 14 III 1968 r. odbył się w wypełnionej po brzegi stołówce akademickiej kolejny wiec, który zgromadził ok. 800 osób. Przybył nań nawet ówczesny rektor prof. Witold Łukaszewicz oraz spore grono naukowców. Ci ostatni chcieli przeciwdziałać ewentualnym próbom zorganizowania pochodu przez studentów[1]. Na UMK dotarły bowiem informacje (nie wiadomo czy prawdziwe), przekazane przez szefa toruńskiej SB – Zygmunta Grochowskiego, o tym że  na Jakubskim Przedmieściu oraz w okolicy Górskaznajdują się w gotowości duże oddziały milicji. W razie rozpoczęcia manifestacji miały one wziąć studentów „w dwa ognie”.[2]

 Rektor Łukaszewicz stwierdził wprawdzie, że zgromadzenie jest nielegalne, ale pozostał na nim w charakterze obserwatora. Na wiecu przemawiali m. in.Sterniński, Zagała i niedawny absolwent Andrzej Sobkowiak. Głos zabrał także przewodniczący uczelnianego ZMS A. Gordon, który zgłosił nawet projekt rezolucji uwzględniającej w jakimś stopniu nastroje studenckie. Uchwalono jednak rezolucję dużo bardziej radykalną, wzorowaną na rezolucji studentów Uniwersytetu Warszawskiego.Żądano w niej m. in. uwolnienia wszystkich uwięzionych studentów i pracowników naukowych, przywrócenia na studia studentów relegowanych z uczelni, rekompensaty dla poszkodowanych uczestników zajść,  ukarania winnych wtargnięcia milicji i bojówkarzy na uczelnie, podania pełnej listy ofiar i winnych, sprostowania fałszywych relacji podawanych w prasie na temat zajść, jawności życia politycznego, nieskrępowanego rozwoju kultury polskiej. Wyznaczeni delegaci mieli zawieźć rezolucję do Warszawy. Mieli też zorientować się w sytuacji panującej w stolicy.

Warto dodać, że w czasie trwania wiecu podDS – 1 stał autobus wypełniony po brzegi aktywistami partyjnymi z różnych zakładów pracy. Mieli oni także za zadane poskromić studentów, gdyby chcieli zorganizować manifestację uliczną. Wobec tego, że studenci po wiecu w stołówce rozeszli się, aktywiści nie mogli pokazać swoich umiejętności.[3]

Następne dni były gorączkowe. Przepisywano i rozpowszechniano uchwaloną rezolucję. W Domu Studenckim nr 1 wywieszono plakat z treścią rezolucji oraz parafrazowany cytat z IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza: „Biada temu biada, biada jego złej duszy, jeśli naszą rezolucję stąd ruszy”. Niestety plakat został szybko usunięty przez funkcjonariuszy SB. W tym samym akademiku na ścianach klatki schodowej napisano czarną farbą olejną: „Żądamy socjalizmu bez pałek” oraz „Solidaryzujemy się z Warszawą”[4]. W radio studenckim nadano reportaż z  wiecu w stołówce, zmontowany  przez Andrzeja Sobkowiaka.

      Kolejny wiec odbył się 18 III 1968 r.Oto opis jego przebiegu pochodzący z Informacji Wydziału Organizacyjnego KC PZPR z 18 III 1968 r. , opartej z pewnością na źródłach o proweniencji esbeckiej:

     W dniu 18 marca br. o godzinie 1930 w UMK w Toruniu w stołówce studenckiej zebrało się ponad 600 studentów. Jako pierwsza wystąpiła studentka o nieustalonym dotychczas nazwisku, która odczytała kilka rezolucji różnych ośrodków akademickich, m. in. Wrocławia, Warszawy, Krakowa oraz Zrzeszenia Studentów Polskich z Torunia. Treść tych rezolucji była różna, od skrajnie demagogicznych do umiarkowanych.

Zebranie studentów miało przebieg niezorganizowany, nie było ustalonego porządku obrad. Jeden ze studentów podzielił się swoimi uwagami o przebiegu manifestacji studenckiej w Gliwicach, stwierdzając, że pochód odbył się spokojnie, nie było żadnych awantur.

Z kolei zebrani omówili sprawę wyborów do Zrzeszenia Studentów Polskich z Torunia, które odbędą się w dniu 19 marca br. Głosy na ten temat były różne. Jedni nawoływali do bojkotu wyborów, inni zaś – do aktywnego włączenia się do pracy w ZSP. Ostatecznie stanowiska w tej sprawie nie sprecyzowano. Odcięto się natomiast od niektórych ulotek, szczególnie od pisanych w języku niemieckim i kolportowanych na terenie niektórych miast. Ulotki te wzywają do wyjazdu do Izraela[5]

Należy podkreślić, że student Sternicki [Sterniński], który na poprzednim wiecu występował bardzo aktywnie i nawoływał do poparcia studentów warszawskich, nie brał udziału w zebraniu studentów UMK. Kiedy kilku studentów poszło zaprosić go na zebranie, oświadczył, że w nielegalnym zgromadzeniu nie weźmie udziału. Sporo studentów w swoich wystąpieniach nawoływało do zachowania spokoju, nie ulegania prowokacjom i nie wychodzenia na ulice. Zebranie zakończyło się o godzinie 2100. Wysunięta propozycja zwołania wiecu w dniu 21 bm. nie zyskała aprobaty. Z sali padły okrzyki: „A po co?”, „Wiec dla wiecu”. Uczestnicy spotkania spokojnie rozeszli się do domów[6].

      Grupa studentów – m. in. Stanisław Sterniński i Wojciech Grochowiecki przygotowali ulotki zwołujące następny wiec na 22 III 1968 r. Wiec ten jednak się nie udał. Studenci po pewnym czasie dali się usunąć ze stołówki, nie udało się wznowić wiecu na placu między akademikami. Sterniński błędnie poinformowany, że w Warszawie odbędzie się manifestacja 22 IV 1968 r., próbował wraz z Wojciechem Grochowieckim zorganizować jeszcze jeden wiec właśnie w tym dniu. Obaj studenci rozrzucili nawet ulotki wzywające do wzięcia udziału w wiecu. Nie doszedł on jednak do skutku z powodu przeciwdziałania SB. Wielu studentów toruńskich po tych wydarzeniach było przesłuchiwanych w Komendzie Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy. Z Grochowieckim i Sternińskim rektor Łukaszewicz odbył tzw. rozmowy ostrzegawcze. Stanisława Sternińskiego na rok zawieszono w prawach studenta[7]. Tragiczne losy były studenta z Wydziału Sztuk Pięknych zatrzymanego z dwoma plakatami w Domu Studenckim nr 3 przez dzielnicowego st. sierżanta Henryka Myślińskiego. Studenta tego zmuszono do współpracy z SB. W następnych latach donosił on (aczkolwiek bardzo niechętnie) pod pseudonimem „Pyra”[8].

      Toruńskie protesty w marcu 1968 r. były więc stosunkowo spokojne, nie doszło też do większych represji ze strony władzy. Smutne było to, że tylkonieliczni młodsi pracownicy naukowi poparli działania i rezolucje toruńskich studentów. Żaden z profesorów o wielkim autorytecie takiego poparcia nie udzielił.


[1] „Notatka służbowa” z 28 III 1968 r., sporządzona przez  zastępcę naczelnika Wydziału III Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy majora Zenona Marcinkowskiego,  teczka pracy tajnego współpracownika SB o ps. „Kazus” (prof. Jerzy Śliwowski), Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgoszczy, 001/32, t. 1, s. 23 – 24.

[2] Kalendarz współczesny, s. 15 – 16; Wywiad z Janem Sternickim, jednym z organizatorów wydarzeń marcowych w Toruniu, przeprowadzony przez Grażynę Łętowską, „Immunitet”, nr 9, 10 III 1981r. Informacje prof. Ryszarda Kozłowskiego i prof. Jerzego Wojtowicza.

[3] Kalendarz współczesny, s. 15 – 16; Informacje Wojciecha Grochowskiego. Treść rezolucji: Immunitet, nr 9, 10 III 1981r.

[4] „Notatka służbowa” sporządzona przez starszego sierżanta Henryka Myślińskiego, 16 III 1968 r., teczka pracy tajnego współpracownika SB o ps. „Pyra”, Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgoszczy 00103/582.

[5] Ulotki te były dziełem Służby Bezpieczeństwa.

[6] Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. II, Aneks źródłowy, opr. M. Zaremba,  Warszawa 1998, s.  160 – 161.

[7] Kalendarz współczesny, s. 15 – 16; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Gabinet Ministra, Załącznik do Biuletynu Wewnętrznego nr 96/68 [Warszawa, 23 kwietnia 1968],w: Marzec `68. Między tragedią a podłością, wstęp, wybór i opracowanie Grzegorz Sołtysiak i Józef Stępień, b. m. 1998, s. 264.

[8] Teczka pracy tajnego współpracownika SB o ps. „Pyra”, Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgoszczy 00103/582.

SesjaSesjaSesja
 

str. gł. english Solidarity in Toruń '81-'89
 Polish tv pirate
Kwadrat (1980-90r.)
- książka o Kwadracie
- ,,Nowości'' o książce
- prezentacja książki

bibuła kwadratu

kartki S
działacze kultury

foto
Zdjęcia Sierpnia'80 w Towimorze

Radio i Tv Solidarność Toruń
- 4. audycja Radia S + fałszywka
1983 r.
- Radio Solidarność Toruń na fonii TvP
1984 r.
- Stasi przeciw RTv Solidarność

Telewizja ,,Solidarność'' 1985 r.
- Buck Bloombecker Polska Tv piracka
- wnuczka o Hanaszu
bibuła
krzyże zasługi
 - foto Beni
Wojciech Polak Czas Ludzi Niepokornych (pół książki)
- Rozmowa z W. Polakiem 
- Złota Kareta dla W. Polaka

SOR Hydra - rozpracowanie podziemia ,S'

Podziemniaki - piosenki: Na wzwodzie

Zdzisław Dumowski ,,Jedna Noc'' całe opowiadania

Marek Czachor ,,Jak zatrudniałem się na PG''

R. Sojak, A. Zybertowicz Lustracja dla chóru

Konrad Turzyński - Czas przeszły dokonany
- Czy wszyscy byliśmy „umoczeni”?

- Krystyna Kuta

Jakub Stein Ich troje w monitoringu

lat ,S' , 25 lat stanu wojennego

tablica Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 r. (2004)
  - fotoreportaż
- 1. rocznica odsłonięcia (2005)

wokół teczek bezpieki

20. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

procesy: - dot. Stanisława Śmigla (1980 r.)
- mili-cjant: zbrodnie komuny przedawnione (1982 r.)
- dot. Andrzeja Murawskiego (1982 r.)
- dot. Kazimierza Kozaka (1986 r.)
- pobicie A. Kuczkowskiej podczas internowania
(1981 r.)
-  dot. Artura Wiśniewskiego
(1986 r.)
- walka z krzyżami w szkołach (1984 r.)
-  dot. Tymczas. Prezydium ZR (1982 r.)
-  dot. drukarzy TIS  (1985 r.)
-  dot. Toralu (1983 r.)
-  dot. S. Kamińskiego (1984) r.
-  dot. Andrzeja Zielińskiego ((1984 r.)
-
dot. Zbigniewa Smykowskiego
(1981r.)
- ZOMO-wiec 1 maja 1982
- sfałszowana teczka o. Wołoszyna

- fałszywa teczka ks. Janusza

- Bezprawne internowanie
- list gończy za SB-manami

słownik biograficzny opozycji toruńskiej 1976-90

nowe dodatki i zmiany

konsul chiński ucieka

twarze toruńskiej bezpieki

Solidarność z Ukrainą

spotkania kumbatantów : 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006  , 2007  
Twardziel
- 50 lat minęło
- Pierwszy wyrok dla SB-mana
lista Wildsteina , IPN: konfident, ubek,  poszkodowany w jednym worku
Uwaga! dla konfidentów SB
TW ,,Andrzej"
Dlaczego to wyszło nam inaczej

 Stan Wojenny - Pierwsze godziny wspomnienie

Łamanie prawa wyborczego przez urzędników
teczka B. Andruchowicza
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Toruń
- wolność słowa w Trybunale Konstytucyjnym
- Lekcje SWS Toruń
- Stowarzyszenie Wolnego Słowa W-wa
- sprawozdanie
- spotkanie po latach
marzec 1968 w Toruniu
podyskutuj na forum lub  księga gościWpisz się do księgi gości

 

 
statystyka Armia Krajowa
pobrane z  FreeFind 

znajdź :  w tej witrynie w internecie  

powrót do str. gł.  do góry